GDPR – Zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kaskara, s.r.o. klade velký důraz na bezpečnost Vašich údajů a na dodržování právních předpisů, které se k ochraně osobních údajů vztahují. Zpracování osobních údajů se řídí předpisy aktuálně platných evropských a národních zákonů.

Prostřednictvím následujících informací o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli upozornit, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak nás můžete kontaktovat:

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen jako „Zásady“) vydané společností Kaskara, s. r. o., IČO 28608615, sídlem Cacovická 16/12, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 92256, informují subjekty údajů o zpracování osobních údajů při prodeji zboží a služeb, a při poskytování služeb Správcem osobních údajů jiné fyzické osobě (dále jen jako „Subjekt údajů“).
 2. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Kaskara, s. r. o., IČO 28608615, sídlem Cacovická 16/12, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 92256 (dále jen jako „Správce“).
 3. Osobním údajem je jakákoliv informace o fyzické osobě, podle nichž lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat. Těmito údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, identifikační číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla či místa podnikání, bankovní spojení, kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa, a další údaje poskytnuté Subjktem údajů.
 4. Kontaktní Správce najdete na webové stránce Správce nebo zde v podmínkách GDPR. Mezi základní kontakty správce patří telefon +420 602 355883 a e-mail: nebo
 5. Mezi osobní údaje, které jsou v rámci těchto webových stránek zpracovány, patří dle výše uvedeného jinak: údaje o stavu (např. jméno a adresy zákazníků), smluvní údaje (např. nárokované služby), uživatelská data (např. navštívené stránky našeho webu) a obsahová data (např. zadání do online formulářů). 

Zdroje zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Subjektem údajů s jeho souhlasem v souvislosti s registrací na a) webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.kaskara.cz (dále jen jako „webová stránka1“), vytvořením objednávky a uzavřením Smlouvy b) na webové stránce Projektu prevence osobní bezpečnosti (dále jen jako „POB BJV“) umístěné na internetové adrese https://www.bojjakoworkout.cz (dále jen jako „webová stránka2) c) Dále údaje poskytnuté Správci na základě osobního, telefonického, písemného nebo elektronického kontaktu v rámci poskytování služeb společnosti Kaskara (např. risk management, poradenství, služby v rámci Projektu POB BJV, taktéž služby EMS).
 2. Správce zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy.
 3. V případě, že je pro zpracování osobních údajů vyžadován souhlas, jsou takové údaje zpracovávány pouze na základě dobrovolného poskytnutí tohoto souhlasu Subjektem údajů. Poskytnutý souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat.

Účel zpracování osobních údajů

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. poskytování poradenských manažerských služeb a tréninků.
 2. poskytování koučinkových služeb Projektu prevence osobní bezpečnosti a služeb EMS.
 3. registrace na Webové stránce,
 4. vyřízení elektronické objednávky učiněné Subjektem údajů prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce,
 5. plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem,
 6. nezbytné komunikace mezi stranami Smlouvy,
 7. plnění zákonných povinností,
 8. vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.
 9. zasílání obchodních sdělení, nabídek produktů a informací o novinkách a akcích na e-mailovou adresu.

Rozsah zpracovávaných údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém mu byly poskytnuty ze strany Subjektu údajů, a v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:

 1. adresné a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a jiné,
 2. popisné údaje, např. číslo bankovního účtu,
 3. další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,
 4. údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, soubory cookies aj.).
 5. údaje související se zdravotním stavem klienta v případě poskytování služeb spadajících pod Projekt společnosti Kaskara, POB BJV a službami EMS.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Na základě zajištění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem, dodržení legislativních nařízení, zajištění bezpečnosti a kvality služeb, spolupracuje Správce s třetími subjekty, které nesou status tzv. zpracovatele osobních údajů.
 2. Veškeré zpracovatelské přístupy k osobním údajům podléhají přísné mlčenlivosti a nebudou poskytovány jiným subjektům. Za tímto účelem jsou se zpracovateli uzavřené smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
 3. Zpracovatelé Správce:
 • Účetní: Ing. Alena Sokolová, IČ: 603 51 357, sídlem Svážná 376/22, 634 00, Brno.
 • Programátor, kodér: Mgr. Tomáš Matonoha , Dvorského 37, 779 00, Olomouc, IČ: 87058421.
 • Webhostingová firma: Wedos Internet, a.s., IČ: 28115708, sídlem Masarykova 120, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
 • Redakční systém: WordPress, spol. WordPress Foundation, 660 4TH St San Francisco, CA, 94107-1618 United States.
 • Emailový klient: MailerLite, Groud Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irsko. Obchodní podmínky společnosti zde.
 • Platební brána: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02, Hradec Králové, IČ. 27924505.
 • Fakturační systém: Fakturoid, V pláni 532/7, 142 00, Praha, IČ. 04656679, VOP společnosti zde.

Další příjemci a zpracovatelé osobních údajů v rámci Projektu POB BJV:

 • Redakční systém: MioWeb s.r.o., se sídlem Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108259.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a žádosti o výmaz osobních údajů.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Ochrana Vašich osobních údajů 

 • Činíme smluvní, organizační a technická opatření dle aktuálního technického stavu a možností s ohledem na velikost společnosti, rozsahu a druhu poskytovaných služeb, abychom zajistili dodržování zákona na ochranu osobních údajů, a a bychom zpracované údaje ochránili vůči náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení či vůči prístupu neoprávněných osob.
 • Osobní údaje jsou chráněny v rámci a) zachování důvěrnosti b) zachování integrity c) zachování dostupnosti
 • Užívaná bezpečností opatření budou v průběhu času hlídána a aktualizována v souladu s technologickým vývojem. Navzdory výše uvedenému není v našich silách sto procentně zaručit bezpečnost z důvodu nebezpečné povahy internetu bezpečnosti přenosu údajů prostřednictvím webové stránky či webových stránek. Z tohoto důvodu probíhá veškerý Vámi uskutečněný přenos údajů na Vaše riziko. 
 • Osobní informace osoby, která ještě nedovršila 17 let, smí poskytnout taový subjekt pouze a jedině tehdy, je-li k dispozici výslovný souhlas zákonných zástupců. Tyto údaje budou zpracovány v souladu s těmito informacemi o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům. Správce je na základě žádosti Subjektu údajů povinen mu písemně sdělit, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, v jakém rozsahu a po jakou dobu, kdo jsou příjemci a zpracovatelé osobních údajů.
 2. Subjekt údajů má v případě neaktuálnosti či nesprávnosti zaznamenávaných údajů právo na jejich opravu či doplnění.
 3. Subjekt údajů má právo požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny, souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovávány neoprávněně, výmazem osobních údajů bude splněna právní povinnost.
 4. Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů, v případě, že osobní údaje jsou nepřesné, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, byla vznesena námitka proti zpracování. Po dobu omezení mohou být osobní údaje uloženy, jinak mohou být zpracovávány jen na základě souhlasu Subjektu údajů z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.
 5. Subjekt údajů má na základě žádosti právo na přenositelnost údajů. Správce je v takovém případě povinen Subjektu údajů předat osobní údaje za účelem poskytnutí jinému správci.
 6. Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat písemně na adresu Správce nebo prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu. V případě vznesení námitky nebude Správce osobní údaje v daném rozsahu dále zpracovávat, pokud nebudou prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 7. Subjekt údajů má právo
 8. Právo na odvolání, tj. kdykoli máte možnost odvolat bez udání důvodů souhlas se zpracováním svých údajů, který jste nám udělili, a to s účinností do budoucna. Odvoláním Vám nevznikají žádné nevýhody. K tomuto postačí zaslat nám odpovídající e-mail.
 9. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem pro území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies 
U cookies se jedná o malé textové soubory, jež se ukládají lokálně ve vyrovnávací paměti Vašeho internetového prohlížeče. Cookies umožňují např. opětovné rozeznání internetového prohlížeče. Soubory se využívají, aby prohlížeči pomohly v navigaci po webových stránkách a ve využívání všech funkcí v plném rozsahu.

Využití Google Tag Manager

 • Společnost Kaskara využívá Google Tag Manager (dále jen GTM), jehož prostřednictvím lze spravovat tagy webových stránek pomocí jedné stránky. GTM implementuje pouze tagy a neukládá žádné cookies a neshromažďuje osobní údaje. GTM spouští jiné tagy, které příp. shromažďují údaje a nemá k těmto údajům přístup. Pokud dojde k deaktivaci na úrovni domény nebo cookies, zůstane v platnosti pro všechny sledovací tagy, pokud jsou implementovány pomocí GTM. Další informace k GTM naleznete na následujícím odkazu: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
 • Máte možnost zasílání veškerých tagů tohoto nástroje zamezit a to tak, že nás kontaktujete a my vám zašleme odkaz pro opt-out, abyste si ve Vašem prohlížeči uložili deaktivační cookies GTM.

Využití Google Analytics

 • Na těchto webových stránkách je využíván Google Analytics (dále jen GA), tj. služba pro webové analýzy společnosti Google LLC. Odpovědným poskytovatelem v EU je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).
 • Použitím GA na našich webových stránkách jsme s Googlem společnou odpovědnou osobou, byť Google nenabízí uzavření smlouvy o společné odpovědnosti, nemohla být taková smlouva uzavřena.
 • GA využívá cookies umožňující analýzu užívání našich webových stránek z Vaší strany. Informace o užívání těchto webových stránek z Vaší strany shromážděné prostřednictvím cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.
 • Využíváme signály Google. Pomocí nich jsou v GA shromažďovány další informace o uživatelích, které byly aktivovány personalizovanými reklamami (např. zájmy a demografické údaje), pokud jsou takové reklamy uskutečněny, a reklamy lze těmto uživatelům doručovat v rámci remarketingových kampaní nad rámec zařízení.
 • Můžeme, ale nemusíme využívat funkci anonymizace IP. V případě, že se tak rozhodneme pak na základě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách zkrátí Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu. Jen ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa zprostředkovaná z Vašeho prohlížeče v rámci GA nebude sloučena s ostatními údaji z Googlu.
 • Během Vaší návštěvy webových stránek mohou, ale nemusí být shromažďovány následující údaje:
 • Vámi vyvolané stránky, Váš „chronologický přehled klikání“.
 • Dosažení „cílů webových stránek“ (konverze, stahování, nákupy).
 • Uživatelské chování (scrolování, délka setrvání, míry odchodu).
 • Přibližné místo (region).
 • IP adresa (ve zkrácené formě).
 • Technické informace o prohlížeči a Vámi užívaných koncových zařízeních (např. jazykové nastavení, rozlišené obrazovky).
 • Váš poskytovatel internetu.
 • Referer URL (přes jaké webové stránky/přes jaký reklamní prostředek jste se na tyto webové stránky dostali).
 • Účely zpracování získávání těchto údajů: Z pověření provozovatele webových stránek užije Google informace k vyhodnocení užívání tohoto webu (pod pseudonymem) a za účelem vystavení reportů o aktivitách webové stránky. Reporty vyhotovené prostřednictvím GA slouží k analýze výkonu našich webových stránek. 
 • Příjemcem výše uvedených údajů je: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA, a příp. úřady Spojených států amerických mohou mít k údajům uchovávaných v Googlu přístup (Patriot Act), čímž vzniká riziko, pokud uživatel s využitím sledování prostřednictví GA souhlasí.
 • Předávání výše uvedených údajů do třetích zemí: Údaje jsou předávány do USA.
 • Doba uchování: Údaje, které jsou zasílány a jsou spojeny s cookies, uchovává GA alespoň 14 měsíců.
 • Shromažďování údajů, jež jsou generovány skrze cookies a vztahují se k Vašemu užívání webových stránek (vč. Vaší IP adresy), společností Google a zpracování těchto údajů touto společností, můžete nadto zabránit, pokud a) neudělíte souhlas s ukládání cooklies b) stáhnete si funkci pro deaktivaci GA a nainstalujete ji → Funkce.
 • Ukládání cookies můžete zabránit také odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče. Pokud svůj prohlížeč nakonfigurujete tak, aby byly odmítány všechny cookies, může ovšem dojít k omezení funkčnosti těchto a jiných webových stránek.
 • Právní základ a možnost odvolání
 • Pro výše uvedené zpracování osobních údajů platí Váš souhlas, který můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat, otevřete-li si nastavení cookies a tam změníte výběr.
 • Další informace týkající se uživatelských podmínek GA a ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Užití sledování konverzí Google Ads

Společnost Kaskara může, ale nemusí využívat Google Ads pro reklamní účely. V případě, že se tak děje, platí v rámci GDPR níže uvedené: ↓
Pokud webové stránky (kaskara.cz nebo bojjakowrokout.cz nebo přidružená prodejní stránka, je-li užita) využívá online reklamní program Google Ads a v rámci Google Ads sleduje konverze od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“), sbírá na základě tohoto programu data. K údajům z reklamních kampaní můžeme tímto zjišťovat, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření, přizpůsobit obsah tak, aby byl pro vás relevantnější a získat kalkulaci vzniklých nákladů na reklamu.

Cookies pro sledování konverzí se uloží pouze a jedině v případě, že uživatel klikne příslušný reklamní inzerát vyvěšený v rámci programu společnosti Google. U cookies se jedná o malé textové soubory, jež se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Tyto cookies ztrácí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví konkrétní stránky webu a platnost cookies ještě neuplynula, může Google a my rozeznat, že uživatel klikl na inzerát a byl na danou stránku přesměrován. Každý zákazník Google Ads obdrží jiné cookies.

Zákazníci Google Ads nemohou přes takový web cookies vysledovat. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k vyhotovení konverzních statistik pro zákazníky GA, jež se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří na příslušný inzerát klikli a byli přesměrováni na stránku zaopatřenou tagem sledování konverzí. Neobdrží informace, pomocí nichž by se uživatelé dali osobně identifikovat. Nechcete-li být sledováni, můžete toto užití blokovat, když ve svém internetovém prohlížeči v menu „Nastavení“ deaktivujete cookies sledování konverzí Google. Tímto krokem nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Užíváme Google Ads na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě. V rámci užívání Google Ads může docházet i k 

Další informace a ustanovení k ochraně osobních údajů společnosti Google LLC. v USA., najdete ZDE.

Ukládání cookies prostřednictvím sledování konverzí Google Ads můžete natrvalo omítnout tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče společnosti Google, ZDE.

Facebook pixel
Pro analýzu a zvýšení relevance obsahu a výstupů v rámci našich služeb můžeme, ale nemusíme využívat Facebook pixel sociální sítě Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Facebook pixel umožňuje měření, vyhodnocování a optimalizaci účinnosti reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu. Společnost následně posílá zprávy v anonymizované formě.Pokud máte účet na Facebooku a jste přihlášeni, bude návštěva těchto webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku přiřazena. Pakliže se po návštěvě našich webových stránek přihlásíte na Facebook nebo ve stavu přihlášení Facebook navštívíte, bude návštěva naší online nabídky zaznamenána do Vašeho profilu a Facebook ji může použít pro účely vlastního průzkumu trhu a k reklamním účelům. Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci směrnice o využívání údajů společnosti Facebook (https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation).

Vnitropodniková komunikace: Microsoft 365, Microsoft Teams
V rámci vnitřní komunikace v organizaci užívá společnost Kaskara Microsoft 365 a Microsoft Teams. Jsou-li online schůzky nahrávané, je tento krok sdělen účastníkům před zahájením. Je-li to nutné, je požádáno vedoucím pracovníkem o ústní souhlas. Účastník má právo odejít z takové schůzky, pokud si vysloveně nepřeje být nahráván.

Vnitropodniková správa a řízení projektů: Trello
V vnitropodnikové správy projektů v organizaci užívá společnost Kaskara webovou aplikaci pro správy projektů Trello, jež vytvořila firma Fog Creek Software. Aktuálním vlastníkem je firma Atlasian, sídlem 341 Geprge Street. Sydney, 2000, Austrálie. Aplikace funguje na paradigmatu Kanban, kterou naše společnost shledává po vzoru Toyoty jako jednu z nejjednodušších a nejefektivnějších pro řádné řízení projektů.

Kontaktní údaje

 1. V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností v záležitostech týkajících se osobních údajů je možné Správce kontaktovat na e-mailové adrese nebo písemně na adresu sídla uvedenou v úvodních ustanoveních těchto Zásad.
 2. Správce je možné také kontaktovat přímo a to dle výše uvedených kontaktních údajů v těchto podmínkách.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky a zaškrtnutím políčka na Webové stránce Subjekt údajů potvrzuje, že se s těmito Zásadami seznámil a v celém rozsahu je přijímá.
 2. Tyto Zásady vstupují v platnost dne 01.12.2021.
 3. Správce je oprávněn tyto Zásady měnit, pokud zůstanou v souladu s příslušnými právními předpisy. Aktuální znění Zásad zveřejní správce na webové stránce na adrese https://www.kaskara.cz