GDPR – Zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen jako „Zásady“) vydané společností Kaskara, s. r. o., IČO 28608615, sídlem Cacovická 16/12, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 92256, informují subjekty údajů o zpracování osobních údajů při prodeji zboží a poskytování služeb Správcem osobních údajů jiné fyzické osobě (dále jen jako „Subjekt údajů“).
  2. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Kaskara, s. r. o., IČO 28608615, sídlem Cacovická 16/12, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 92256 (dále jen jako „Správce“).
  3. Osobním údajem je jakákoliv informace o fyzické osobě, podle nichž lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat. Těmito údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, identifikační číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla či místa podnikání, bankovní spojení, kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa, a další údaje poskytnuté Subjktem údajů.
 1. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Subjektem údajů s jeho souhlasem v souvislosti s registrací na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.kaskara.cz (dále jen jako „Webová stránka“), vytvořením objednávky a uzavřením Smlouvy, dále údaje poskytnuté Správci na základě osobního, telefonického, písemného nebo elektronického kontaktu, popř. jinými komunikačními prostředky.
  2. V případě, že je pro zpracování osobních údajů vyžadován souhlas, jsou takové údaje zpracovávány pouze na základě dobrovolného poskytnutí tohoto souhlasu Subjektem údajů. Poskytnutý souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat.
 1. Účel zpracování osobních údajů
  1. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem
   1. registrace na Webové stránce,
   2. vyřízení elektronické objednávky učiněné Subjektem údajů prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce,
   3. plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem,
   4. nezbytné komunikace mezi stranami Smlouvy,
   5. plnění zákonných povinností,
   6. zasílání obchodních sdělení, nabídek produktů a informací o novinkách a akcích na e-mailovou adresu.
 2. Rozsah zpracovávaných údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém mu byly poskytnuty ze strany Subjektu údajů, a v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:
   1. adresné a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a jiné,
   2. popisné údaje, např. číslo bankovního účtu,
   3. další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,
   4. údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, soubory cookies aj.).
 1. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
  1. Na základě zajištění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem, dodržení legislativních nařízení, zajištění bezpečnosti a kvality služeb, spolupracuje Správce s třetími subjekty, které nesou status tzv. zpracovatele osobních údajů. Veškeré zpracovatelské přístupy k osobním údajům podléhají přísné mlčenlivosti a nebudou poskytovány jiným subjektům. Za tímto účelem jsou se zpracovateli uzavřené smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Zpracovatelé Správce:
 • Účetní: Ing. Alena Sokolová, IČ: 603 51 357, sídlem Svážná 376/22, 634 00, Brno.
 • Programátor, kodér: Mgr. Tomáš Matonoha , Dvorského 37, 779 00, Olomouc, IČ: 87058421.
 • Webhostingová firma: Wedos Internet, a.s., IČ: 28115708, sídlem Masarykova 120, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
 • Redakční systém: WordPress, spol. WordPress Foundation, 660 4TH St San Francisco, CA, 94107-1618 United States.
 • Emailový klient: MailerLite, Groud Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irsko. Obchodní podmínky společnosti zde.
 • Platební brána: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02, Hradec Králové, IČ. 27924505.
 • Fakturační systém: Fakturoid, V pláni 532/7, 142 00, Praha, IČ. 04656679, VOP společnosti zde.
 1. Doba uchovávání osobních údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nebo do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a žádosti o výmaz osobních údajů.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
 1. Práva subjektu osobních údajů
  1. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům. Správce je na základě žádosti Subjektu údajů povinen mu písemně sdělit, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, v jakém rozsahu a po jakou dobu, kdo jsou příjemci a zpracovatelé osobních údajů.
  2. Subjekt údajů má v případě neaktuálnosti či nesprávnosti zaznamenávaných údajů právo na jejich opravu či doplnění.
  3. Subjekt údajů má právo požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny, souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovávány neoprávněně, výmazem osobních údajů bude splněna právní povinnost.
  4. Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů, v případě, že osobní údaje jsou nepřesné, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, byla vznesena námitka proti zpracování. Po dobu omezení mohou být osobní údaje uloženy, jinak mohou být zpracovávány jen na základě souhlasu Subjektu údajů z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.
  5. Subjekt údajů má na základě žádosti právo na přenositelnost údajů. Správce je v takovém případě povinen Subjektu údajů předat osobní údaje za účelem poskytnutí jinému správci.
  6. Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat písemně na adresu Správce nebo prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu. V případě vznesení námitky nebude Správce osobní údaje v daném rozsahu dále zpracovávat, pokud nebudou prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  7. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem pro území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 1. Kontaktní údaje
  1. V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností v záležitostech týkajících se osobních údajů je možné Správce kontaktovat na e-mailové adrese nebo písemně na adresu sídla uvedenou v úvodních ustanoveních těchto Zásad.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky a zaškrtnutím políčka na Webové stránce Subjekt údajů potvrzuje, že se s těmito Zásadami seznámil a v celém rozsahu je přijímá.
  2. Tyto Zásady vstupují v platnost dne 01.12.2021.
  3. Správce je oprávněn tyto Zásady měnit, pokud zůstanou v souladu s příslušnými právními předpisy. Aktuální znění Zásad zveřejní správce na webové stránce na adrese https://www.kaskara.cz