Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou součástí obchodních podmínek společnosti Kaskara, s.r.o., které jsou dostupné na webovém portálu www.kaskara.cz

Klient má právo uplatnit reklamaci v případě, že:

 • V případě, že digitální produkt vykazuje vady, má Odběratel právo digitální produkt reklamovat.
 • Digitální produkt je možné reklamovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele. Odběratel je povinen uvést, jaké právo z vadného plnění po Poskytovateli uplatňuje.
 • Odběratel má práva z vadného plnění ve formě dodání nového digitálního produktu, slevy z ceny digitálního produktu, nebo odstoupení od Smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy:

 • Pokud předmětem Smlouvy je prodej digitálního produktu (digitálního obsahu) Odběrateli v pozici spotřebitele, pak Odběratel nemá právo na odstoupení od Smlouvy ve smyslu ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, pokud
   1. byl digitální produkt dodán Spotřebiteli před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy, a
   2. spotřebitel souhlasil s tím, aby digitální produkt byl dodán neprodleně po zaplacení ceny digitálního produktu, tedy před skončením lhůty k odstoupení od Smlouvy.
  1. Pokud nebyly splněný podmínky v ust. 6. 1. bod i. a ii., pak Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez udání důvodu odstoupení.
  2. Uzavřením smlouvy Odběratel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpřístupnil digitální produkt neprodleně po jeho dodání ve smyslu ust. 3. 4. Dodáním se rozumí i zpřístupnění digitálního produktu.

Proces reklamace:

 • Klient v případě uplatnění reklamace oznámí tuto skutečnost prodejci na příslušnou e-mailovou adresu:
 • Náležitosti reklamace: Jméno a příjmení klienta, datum, číslo smlouvy popř. variabilní symbol platby, označení produktu a popis vady, vaše e-mailová adresa nebo telefonní kontakt, nebo jiný kontakt, na který je možné potvrdit přijetí reklamace.