Platba a dodání

Informace o dodání digitálního produktu a způsobu úhrady jsou taktéž součástí Obchodních podmínek uvedených zde na webových stránkách. Smluvní společností pro platební transakce je společnost ComGate Payments, a.s. , která umožňuje zpracovat bezhotovostní platební transakce v reálném čase. ComGate zpracovává transakce provedené platebními kartami VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club, Discover, JCB.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail:
Tel: +420 228 224 267

Více o společnosti najdete zde : https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Platba

Digitální produkt může Odběratel uhradit Poskytovateli pouze předem bezhotovnostně dle následujících podmínek.

1.) Prostřednictím platební brány Comgate „Platba kartou“

Pokud zvolíte platební metodu „Platba kartou“, ComGate vás přesměruje do online platebního formuláře vaší banky. Vyplníte potřebné údaje nutné k provedení platební transakce (vaše identifikační údaje, číslo platební karty, platnost a CVC kód). Po potvrzení platby vás ComGate informuje o provedené transakci.

  • Okamžitá platba
  • Vysoká bezpečnost
  • Jednoduchost a pohodlí

2.) Online platbou

Pokud zvolíte metodu platby online, ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte standardním způsobem a následně potvrdíte platební příkaz v připraveném formuláři. Máte-li více účtů, pouze vyberete ten, ze kterého chcete, aby byla platba odeslána. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět na příslušnou webovou stránku. Platba je potvrzena okamžitě.

3.) Bezhotovostním bankovní převodem

Pokud zvolíte variantu standardního bankovního převodu, bude vám po obdržení objednávky zaslána faktura na vaši e-mailovou adresu, kde najdete pokyny k platbě včetně variabilního symbolu. Tento symbol je nutné uvést v rámci platebního příkazu, aby byla vaše platba řádně spárována.

Dodání

  • Digitální produkt Poskytovatel dodává toliko prostřednictvím elektronického odkazu, z něhož je možné digitální produkt uložit do paměti zařízení, ze kterého Odběratel elektronický odkaz otevírá.Odběratel, který je spotřebitel, souhlasí s tím, aby digitální produkt Poskytovatel dodal Odběrateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy v délce trvání 14 dnů od uzavření Smlouvy, jak tuto lhůtu předepisuje ust. § 1829 občanského zákoníku.
  • Elektronický odkaz pro stažení digitálního produktu Poskytovatel poskytne Odběrateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Odběratel uvedl během zřizování uživatelského účtu, po zaplacení ceny digitálního produktu.
  • Doručením elektronického odkazu způsobem zde uvedeným se považuje digitální produkt za dodaný.
  • Elektronický odkaz nese svá bezpečnostní opatření, tudíž může být počet jeho stáhnutí limitoaný.
  • V případě, ztráty uloženého produktu a následné nemožnosti stáhnout produkt opětovně, může Odběratel zažádat Poskytovatele o opětovné otevření možnosti zakoupený produkt otevřít a uložit.
  • U digitálních produktů zakoupených na webu www.kaskara.cz nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu a dodání.

_______________

Definice pojmů

Autorizace
Proces, během kterého je ověřeno u vydavatele karty krytí platby kartou.
Autorizační centrum (AC)
Místo, které provede u vydavatele autorizaci platby, tj. ověření krytí platby kartou.
Autorizační kód
Sekvence číslic nebo písmen, která je terminálem vytištěna na stvrzenku sloužící jako potvrzení o autorizaci.
Autorizační limit
Maximální finanční částka, na kterou je obchodník oprávněn vydat prodejní doklad bez provedení autorizace na autorizačním centru.
Banka = COMGATE
Zpracovává obchodníkovi transakce provedené platebními kartami VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club, Discover, JCB.
BIN (Bank Identification Number)
Čtyřmístné číslo vytištěné pod číslem karty. Musí být shodně s prvním čtyřčíslím vlastního čísla karty (nemají karty American Express, Diners Club a Discover).

CVC2 / CVV2 – Card Verification Code / Value
Trojmístný číselný kontrolní kód, tj. poslední tři číslice vytištěné na podpisovém panelu na zadní straně karty.
Držitel karty
Fyzická osoba, které byla karta vydána k používání, jejíž příjmení a jméno jsou vyznačeny na kartě, a jejíž podpis je na zadní straně karty.14

Klient
Osoba, která může, ale nemusí být totožná s držitelem platební karty. Zpravidla je to jméno, které má obchodník k dispozici a které je v jeho záznamech (dokumentaci).

Majitel karty
Banka nebo jiná finanční instituce, která kartu vydala držiteli k používání (vydavatel).
Multicurrency
Možnost akceptace platebních karet VISA a MasterCard v cizích měnách (EUR, USD, GBP).
NFC (Near Field Communication)
Bezdrátová technologie pro přenos dat na krátkou vzdálenost umožňující bezkontaktní platby pouhým přiložením telefonu k platebnímu terminálu.
Obchodní místo
Místo, kde je možno platit za zboží nebo služby platební kartou.
Obchodník
Právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která uzavřela s COMGATE smlouvu o akceptaci platebních karet.

Platební karta (PK)
Plastická karta, která svým vzhledem, uspořádáním údajů a ochrannými prvky odpovídá z lícní i rubové strany specifikaci VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Diners Club, Discover nebo JCB. Karta umožňuje svému držiteli bezhotovostní platby za zboží a služby, resp. výběr hotovosti. Platební karta je majetkem vydavatele, je vydána k používání držiteli karty a je nepřenosná.
Platnost karty
Doba, v průběhu které může držitel kartu využívat k platbám a výběrům hotovosti. Je udána buď obdobím platnosti karty, nebo datem ukončení platnosti. Karta je platná do posledního dne měsíce a roku vyznačeného na kartě (včetně). Karta nesmí být přijata mimo dobu své platnosti.

Transakce
Platba za zboží, služby nebo výplata hotovosti prostřednictvím platební karty.

Vydavatel karty
Banka nebo jiná finanční instituce, která je oprávněna vydávat platební karty. Vydavatel je současně oprávněn karty blokovat.